ممکن است خط سیر منشا زبان در انسان‌ها به 25 ملیون سال پیش بر گردد

ممکن است خط سیر منشا زبان در انسانها به 25 ملیون سال پیش بر گردد ، سوال اساسی همواره این بوده از چه زمانی انسان قادر به صحبت کردن گردید؟

بیشتر بخوانید