مراحل مستندنگاری و فن‌شناسی طرح مرمت برج قابوس انجام شد

مراحل مستندنگاری و فن‌شناسی طرح مرمت برج قابوس انجام شد با همکاری دانشگاه شهید بهشتی به نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس

بیشتر بخوانید

اقدام محققان دانشگاه گلستان برای مرمت بلندترین برج آجری دنیا

اقدام محققان دانشگاه گلستان برای مرمت بلندترین برج آجری دنیا . طرح مدیریت حفاظت، مرمت و ساماندهی بلندترین برج آجری جهان، گنبد قابوس

بیشتر بخوانید