اقدام محققان دانشگاه گلستان برای مرمت بلندترین برج آجری دنیا

اقدام محققان دانشگاه گلستان برای مرمت بلندترین برج آجری دنیا . طرح مدیریت حفاظت، مرمت و ساماندهی بلندترین برج آجری جهان، گنبد قابوس

بیشتر بخوانید