حَریم سنگ نگارۀ ساسانی «گویُم» شکسته شد

حَریم سنگ نگارۀ ساسانی «گویُم» شکسته شد. سنگ نگارۀ بهرام دوم که یکی از ارزشمندترین نگارکَندهای (نقش برجسته) دورۀ ساسانیان است

بیشتر بخوانید